Awesome Image

Nei City-Busser: Schneller, méi wäit, gratis!

Deutsche Version weiter unten
Version française plus bas

Ab dem 15. Dezember 2019 gëtt et e puer Néierungen rondrem dem City Bus vun Wooltz:

  • 4 néi Linnen fueren Méindes bis Samschdes tëschent 6:17 an 20:30 Auer
  • Et ginn 4 Linnen, eng rout, eng blo, eng giel an eng gréng déi verschidden Staddeeler offueren an als zentrale Punkt d’Gare ufueren
  • Den City Bus Wooltz ass gratis
  • Busser fueren am hallef Stonnen Takt (Rulljen, Wegdichen an Erpeldang ginn all Stonn ugefuer)
  • Den Plang ass dem Zuchplang ugepasst an sou kommen d’Busser pünktlech virum Départ um XX:16 an XX:46 (Moies sou wéi XX:01 an XX:31 (Nomëttes)
  • Sou kënnt een elo aus allen Ecker vun Wooltz méi schnell zur Gare oder an den Zentrum


All Informatiounen zu den Fahrpläng fënds de och ob der Säit vun der Gemeng Wooltz ww.wiltz.lu sou wéi ob www.mobiliteit.lu an an der „Mobilitéit.lu“-App (iOS und Android).
https://apps.apple.com/lu/app/mobiliteit-lu/id434829995?l=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hafas.android.cdt&hl=de

Deutsche Version
Ab dem 15. Dezember 2019 gibt es einige Neuerungen rund um den City-Bus Wiltz:

4 neue Linien fahren Montags bis Samstags zwischen 6:17 bis 20:30 Uhr
Die rote, blaue, gelbe und grüne Linie fahren unter­schiedliche Stadtteile ab und fahren alle den Bahnhof an.
Kostenlos mitfahren ab dem 15. Dezember 2019.
Busse im Halbstundentakt
An den Haltestellen im Stadtzentrum hält der City Bus nun jede halbe Stunde, in Roullingen, Weidingen und Erpeldingen jede Stunde.
Abgestimmt auf die Abfahrtszeiten der Züge
Die City-Busse erreichen den Bahnhof pünktlich vor Abfahrt der Züge um XX:16 und XX:46 (morgens) sowie XX:01 und XX:31 (nachmittags).
Zeitgewinn
Aus vielen Stadtteilen kommt man nun schneller zum Bahnhof oder ins Stadtzentrum.
Drei neue Haltestellen: Künftig kann man in der Aktivitätszone „am Pëtz“ in der Nähe des Fussballstadions ein- und aussteigen. Zusätzlich werden die ehemaligen Haltestellen „an der Driicht“ (Rue de Noertrange) und „Gaassebréck“ (rue du Pont) wieder angefahren. Die bisherige Haltestelle “am Pëtz” in der rue du Village in Weidingen bekommt einen neuen Namen und heißt nun “Steekämmchen”.

Alle Infos zu den Fahrplänen finden Sie auf dieser Seite sowie auf www.mobiliteit.lu und in der „Mobilitéit.lu“-App (iOS und Android).

Version française
À partir du 15 décembre 2019, le City-Bus Wiltz fait peau neuve:

4 nouvelles lignes circulent du lundi au samedi de 6h17 à 20h30
Les lignes rouges, bleues, jaunes et vertes déservent différentes parties de la ville et s’arrêtent à la gare.
Voyagez gratuitement à partir du 15 décembre 2019.
Un bus toutes les demi-heures
Aux arrêts de bus du centre-ville, le City-Bus s’arrête toutes les demi-heures ; à Roullingen, Weidingen et Erpeldingen, les bus partent une fois par heure.
Correspondance aux horaires de départ des trains
Les City-Bus arriveront à la gare à temps pour les départ des trains à XXh16 et XXh46 (matin), à XXh01 et XXh31 (après-midi).
Gain de temps
Depuis beaucoup d’endroits de la ville, il vous faut moins de temps pour arriver à la gare ou dans le centre-ville
Trois nouveaux arrêts:
Un nouvel arrêt est aménagé dans la zone d’activité “am Pëtz” près du stade de football. De plus, les anciens arrêts “an der Driicht” (rue de Noertrange) et “Gaassebréck” (rue du Pont) sont à nouveau desservis. L’ancien arrêt “am Pëtz” dans la rue du Village à Weidingen change de nom et s’appelle désormais “Steekämmchen”.

Vous trouverez toutes les informations sur les horaires sur cette page, sur www.mobilite.lu et l’application mobile
“Mobilitéit.lu” (iOS et Android).