Awesome Image

Kachworkshop mam Mick

Pizza – Pizza!

De Roy hat säi Cordon-Bleu déck gefëllt mat Kéis an hat es awer nach e bëssen iwwreg..

Kéis… woah! Passt perfekt op eng Pizza!

De Mick wéist eis haut wéi’s du déi besser wéi beim Italiener hikriss. Gudden Appetit 🙂

Videomaterial: Mick

Videozesummensetzung: Giom