Awesome Image

Hausaufgabenhëllef Grondschoul – Benevoller gesicht

An der Grondschoul Reenert ginn Benevoller gesicht déi mat den Schüler vum Cycle 2 bis Cycle 4 Hausaufgaben kënnen maachen.

Wou?

Grondschoul Reenert an der Avenue Nicolas Kreins

Wéini?

Méindes an Mëttwochs vun 16:15 – 17:15

Bass du intresséiert?

Dann mell dech beim Jugendhaus Wooltz um (691)959327

oder an der Grondschoul Reenert um 621765122 / 958370460

oder per mail: diederich.simone@education.lu